Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Noutati legislative in materia succesiunilor introduse prin Noul Cod civil | Autor: Maria Marieta Soreata

Code: 978-606-678-571-6 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

TITLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE

PRIVITOARE LA DREPTUL DE MOȘTENIRE

Capitolul I. Noțiune și caractere juridice

Secțiunea 1. Considerații introductive

1. Cadrul legal de reglementare

1. În materia succesiunilor, soluţia legislativă propusă prin noul Cod civil menţine, în principiu, regulile fundamentale care s-au conturat în timp şi care şi-au găsit reglementarea şi în Codul civil de la 1864. Elementele de noutate introduse în această materie sunt menite, pe de o parte, să sporească efi cienţa practică concretă a reglementării legale, dar şi să protejeze interesele moştenitorilor şi ale terţilor ce pot fi afectaţi de efectele transmisiunii succesorale, ale modului de exercitare a dreptului de opţiune, sau de partajare a masei succesorale. Se poate menţiona dintru început că, prin noul Cod civil, care în materia succesiunilor este construit pe dispoziţiile vechiului Cod, se încearcă înlăturarea disputelor care s-au conturat în timp în doctrină şi jurisprudenţă cu privire la modul de interpretare şi apli care a dispoziţiilor legale aplicabile în materie. De aceea, elementele veritabile noi în materia analizată sunt relativ puţine, putând vorbi mai mult despre o reaşezare a reglementării legale şi despre o în cer care de a asigura o corespondenţă deplină între cerinţele realităţii economico-sociale prezente şi soluţiile oferite de dispoziţiile legale.

În vechiul Cod civil, materia succesiunilor o găseam regle men tată în Cartea III, titlurile I şi II, moştenirea fi ind analizată prin prisma cali- fi cării sale ca fi ind un mod de dobândire a dreptului de pro prietate.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-571-6
Titlul cartii: Noutati legislative in materia succesiunilor introduse prin Noul Cod civil
Autor (i):: Maria Marieta Soreata
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 28 August 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 272
Price: 30.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

TITLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVITOARE LA DREPTUL DE MOŞTENIRE

Capitolul I. Noţiune şi caractere juridice 1

Secţiunea 1. Consideraţii introductive 1

1. Cadrul legal de reglementare 1

2. Delimitări conceptuale 2

2.1. Conceptul de moştenire 2

2.2. Conceptul de defunct 3

2.3. Conceptul de succesor sau moştenitor 4

Secţiunea a 2-a. Felurile moştenirii 4

1. Felurile moştenirii sub incidenţa Codului civil de la 1864 4

2. Felurile moştenirii sub incidenţa noului Cod civil 5

Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale moştenirii 7

1. Transmisiune mortis causa 7

2. Transmisiune universală 8

3. Transmisiune unitară 9

4. Transmisiune indivizibilă 11

Secţiunea a 4-a. Deschiderea moştenirii 13

1. Data şi importanţa sa pentru deschiderea moştenirii 13

2. Locul deschiderii succesiunii 15

Capitolul al II-lea. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni 18

Secţiunea 1. Consideraţii generale 18

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de a moşteni 19

1. Noţiune 19 2. Persoane care au capacitate succesorală

2.1. Persoanele fi zice în viaţă la data deschiderii succesiunii 19

2.2. Persoanele dispărute 20

2.3. Persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii succesiunii 20

2.4. Persoanele juridice 21

3. Persoanele care nu au capacitate succesorală 22

3.1. Persoanele fi zice predecedate şi persoanele juridice desfi inţate 22

3.2. Comorienţii şi codecedaţii 22

Secţiunea a 3-a. Vocaţia la moştenire 23

1. Noţiune 23

Secţiunea a 4-a. Nedemnitatea succesorală 24

2. Cazuri de nedemnitate succesorală 26

2.1. Nedemnitatea de drept 26

2.2. Nedemnitatea judiciară 27

3. Efectele nedemnităţii 29

3.1. Efectele nedemnităţii faţă de nedemn 29

3.2. Efectele nedemnităţii faţă de descendenţii nedemnului 30

3.3. Efectele nedemnităţii în raporturile cu terţii 31

4. Înlăturarea efectelor nedemnităţii 32

TITLUL II. MOŞTENIREA LEGALĂ

Capitolul I. Consideraţii generale asupra moştenirii legale 34

Secţiunea 1. Noţiunea de moştenire legală 34

1. Noţiune şi fundament 34

2. Condiţiile speciale ale moştenirii legale 35

Secţiunea a 2-a. Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii 36

1. Preliminarii 36 1.1. Principiul chemării la moştenire în ordinea cla se lor de moştenitori legali 37

1.2. Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă (proximior excludi remotiorem) 3

1.3. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi grad chemate la moştenire 39

2. Concluzii 40

Secţiunea a 3-a. Reprezentarea succesorală 40

1. Noţiune 40

2. Domeniu de aplicare 41

2.1. Persoane care benefi ciază de reprezentarea succesorală 41

2.2. Persoane care pot fi reprezentate 42

3. Condiţiile reprezentării succesorale 42

3.1. Condiţii privitoare la persoana reprezentatului 42

3.2. Condiţii privitoare la persoana reprezentantului 43

4. Efectele reprezentării succesorale 43

Capitolul al III-lea. Clasele de moştenitori 46

Secţiunea 1. Clasa I de moştenitori - descendenţii defunctului 46

1. Noţiune şi domeniu de aplicare 46

2. Întinderea dreptului la moştenire 47

3. Caracterele juridice ale dreptului de moştenire a descendenţilor 47

Secţiunea a 2-a. Clasa a doua de moştenitori legali - ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi 48

1. Noţiune şi domeniu de aplicare 48

2. Ascendenţii privilegiaţi 49

3. Colateralii privilegiaţi 50

Secţiunea a 3-a. Clasa a treia de moştenitori - ascendenţii ordinari 53

Secţiunea a 4-a. Clasa a patra de moştenitori - colateralii ordinari 54

Secţiunea a 5-a. Soţul supravieţuitor 55

1. Consideraţii introductive 55

2. Condiţiile dreptului de moştenire aparţinând soţului supravieţuitor 56

3. Întinderea dreptului de moştenire al soţului supra vieţuitor 57

4. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor 59

5. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor 61

6. Concluzii 63

Secţiunea a 6-a. Moştenirea vacantă 63

1. Noţiune şi natură juridică 63

2. Procedura declarării vacante a moştenirii 65

TITLUL III. DESPRE LIBERALITĂŢI 68

Capitolul I. Consideraţii generale privind condiţiile de valabilitate a liberalităţilor 68

Secţiunea 1. Noţiune şi domeniu de aplicare 68

1. Cadrul de reglementare legală 68

2. Condiţiile generale pentru valabilitatea liberalităţilor 69

2.1. Capacitatea părţilor în materia liberalităţilor. Regula în materie 69

2.2. Momentul la care este cerută capacitatea 70

2.3. Excepţia în materie – incapacitatea de a dispune (incapacitate activă) 70

2.3.1. Interzişii judecătoreşti 71

2.3.2. Minorii 71

2.4. Incapacitatea de a primi – incapacitate pasivă 72

2.4.1. Incapacităţi absolute de a primi 72

2.4.2. Incapacităţi relative de a primi 74

2.4.2.1. Incapacitatea minorului sau fostului minor de a dispune în folosul reprezentantului sau ocrotitorului legal 74

2.4.2.2. Incapacitatea medicilor şi a farmaciştilor 74

2.4.2.2.1. Excepţii de la principiu 75

2.4.3. Sancţiunea incapacităţilor speciale 76

2.5. Incapacităţi speciale în materia legatelor 77

2.6. Nulitatea liberalităţilor deghizate 78

Secţiunea a 2-a. Limitele dreptului de a dispune prin liberalităţi 78

1. Oprirea pactelor asupra moştenirilor nedeschise încă 78

2. Substituţiile fideicomisare 80

2.1. Regula în materie 80

2.2. Excepţia în materie 81

2.3. Efectele substituţiei fi deicomisare 82

3. Liberalităţile reziduale 83

3.1. Noţiune şi cadru de reglementare 83

3.2. Natura juridică a liberalităţilor reziduale 84

4. Delimitări instituţionale 86

4.1. Fideicomisul fără obligaţie 86

4.2. Dublul legat condiţional 86

4.3. Substituţia vulgară (ordinară) 87

Secţiunea a 3-a. Reguli speciale în materia efectelor juridice ale liberalităţilor 88

1. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor 88

2. Clauzele considerate nescrise 90

3. Confirmarea liberalităţilor 90

Capitolul al II-lea. Donaţia 91

Secţiunea 1. Consideraţii introductive relative la donaţie ca liberalitate 91

1. Definiţie şi delimitări conceptuale 91

2. Caracterele juridice ale donaţiei 92

3. Regimul juridic al donaţiei 94

3.1. Promisiunea de donaţie 94

3.2. Încheierea contractului 95

4. Opozabilitatea donaţiei 97

5. Principiul irevocabilităţii donaţiilor 97

Secţiunea a 2-a. Revocarea donaţiei 99

1. Cauze legale de revocare. Enumerare 99

2. Revocarea pentru ingratitudine 99

3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 101

Secţiunea a 3-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea căsătoriei şi donaţiile între soţi

Capitolul al III-lea. Despre testamente 103

Secţiunea 1. Consideraţii introductive 103

1. Testamentul – noţiune, conţinut 103

2. Caracterele juridice ale testamentului 106

3. Interpretarea şi proba testamentului 106

Secţiunea a 2-a. Condiţii generale de valabilitate şi formele testamentului 107

1. Condiţii generale de validitate a testamentului 107

1.1. Condiţii de fond 107

1.2. Condiţii de formă 109

2. Formele testamentelor 110

2.1. Testamentul olograf 111

2.2. Testamentul autentic 115

2.3. Testamentele privilegiate 117

2.4. Alte forme testamentare 119

2.5. Legea aplicabilă testamentului făcut în străinătate 121

Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului 122

1. Noţiune şi cadru de reglementare 122

2. Formele revocării voluntare 123

2.1. Revocarea voluntară expresă 123

2.2. Revocarea voluntară tacită 124

2.3. Retractarea revocării voluntare 125

Secţiunea a 4-a. Legatul 127

1. Noţiune şi cadru de reglementare legală 127

2. Clasificarea legatelor 128

3. Efectele legatelor 134

4. Ineficacitatea legatelor 136

4.1. Revocarea legatelor 136

4.1.1. Revocarea voluntară a legatului 136

4.1.2. Revocarea judecătorească a legatelor 139

4.2. Caducitatea legatelor 141

4.3. Efectele inefi cacităţii legatelor 144

4.3.1. Dreptul de acrescământ 144

Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea (exheredarea)

1. Noţiune şi cadru legal de reglementare 146

2. Felurile dezmoştenirii 147

2.1. Dezmoştenirea directă 147

2.2. Dezmoştenirea indirectă 147

3. Efectele dezmoştenirii 148

4. Nulitatea exheredării 149

Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară 150

1. Noţiune şi cadru de reglementare legală 150

2. Desemnarea executorului testamentar şi atribuţiile acestuia 151

2.1. Calităţile cerute pentru a fi executor testamentar 151

2.2. Atribuţiile executorului testamentar 153

3. Răspunderea executorului testamentar 154

4. Încetarea execuţiunii testamentare 155

5. Concluzii 155

Capitolul al IV-lea. Despre rezerva succesorală şi reducţiunea liberalităţilor excesive 156

Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă 156

1. Delimitări conceptuale şi cadrul legal de reglementare 156

2. Rezerva succesorală – caractere juridice şi domeniu de aplicare 157

2.1. Caracterele juridice ale rezervei succesorale 157

2.2. Domeniu de aplicare 159

2.2.1. Rezerva succesorală a descendenţilor 160

2.2.2. Rezerva ascendenţilor privilegiaţii 161

2.2.3. Rezerva soţului supravieţuitor 162

3. Cotitatea disponibilă 164

3.1. Noţiune şi mod de determinare 164

3.2. Cotitatea disponibilă specială recunoscută soţului supravie ţuitor 164

Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive 167

1. Stabilirea rezervei succesorale şi a cotităţii disponibile 167

1.1. Determinarea activului brut

1.2. Determinarea activului net al moştenirii 170

1.3. Reunirea fi ctivă la activul net a valorii donaţiilor făcute de cel care lasă moştenirea 170

2. Reducţiunea liberalităţilor excesive 173

2.1. Noţiune şi cadru legal de reglementare 173

2.2. Persoanele care pot invoca reducţiunea 173

2.3. Căile procedurale de realizare a reducţiunii 174

2.4. Ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive 176

2.5. Efectele reducţiunii 178

2.6. Imputarea liberalităţilor excesive 180

TITLUL IV. TRANSMISIUNEA ŞI PARTAJUL MOŞTENIRII

Capitolul I. Transmisiunea moştenirii 182

Secţiunea 1. Dreptul de opţiune succesorală 182

1. Consideraţii introductive. Scurt istoric şi justificarea instituţiei 182

2. Caracterele dreptului de opţiune succesorală 185

3. Dreptul de opţiune şi vocaţia multiplă la moştenire 187

4. Termenul de opţiune succesorală 187

4.1. Natura juridică şi domeniul de aplicare 187

4.2. Prorogarea termenului de opţiune 192

4.3. Retransmiterea dreptului de opţiune 193

5. Formele de exercitare a dreptului de opţiune succesorală 194

5.1. Formele acceptării moştenirii 194

5.1.1. Acceptarea voluntară 194

5.1.2. Acceptarea forţată 198

5.2. Renunţarea la moştenire 199

5.2.1. Noţiune şi reglementare legală 199

5.2.2. Efectele renunţării 200

5.2.3. Renunţarea frauduloasă 200

5.2.4. Revocarea renunţării 201

5.2.5. Anularea actului de opţiune succesorală 202

Secţiunea a 2-a. Inventarierea şi conservarea bunurilor succesorale 202

1. Inventarierea. Noţiune şi cadru legal de reglementare

2. Măsuri speciale de conservare a bunurilor 204

Secţiunea a 3-a. Transmisiunea moştenirii 205

1. Obiectul transmisiunii 205

1.1. Conţinutul activului succesoral 205

1.2. Amintirile de familie 206

1.3. Conţinutul pasivului succesoral 207

2. Transmisiunea activului moştenirii 208

3. Transmisiunea pasivului moştenirii 208

3.1. Contribuţia moştenitorilor la plata datoriilor 210

Secţiunea a 4-a. Sezina 211

1. Noţiune şi cadru de reglementare legală 211

2. Moştenitorii sezinari 212

3. Efectele sezinei 213

4. Trimiterea în posesia moştenirii a moştenitorilor nese zinari 213

Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate 214

1. Noţiune şi cadru de reglementare legală 214

2. Efectele petiţiei de ereditate 216

3. Certificatul de moştenitor 217

Capitolul al II-lea. Partajul moştenirii şi raportul donaţiilor 218

Secţiunea 1. Partajul succesoral 218

1. Noţiune şi cadru de reglementare legală 218

2. Starea de indiviziune 219

3. Formele partajului 220

4. Efectele juridice ale partajului 222

4.1. Garanţia pentru evicţiune şi vicii ascunse 223

5. Desfiinţarea partajului 224

Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor 224

1. Definiţie şi fundament juridic 224

2. Condiţiile obligaţiei legale de raport 226

2.1. Concurs de moştenitori

2.2. Moştenirea trebuie să fi e legală 227

2.3. Moştenirea să fi fost acceptată 227

2.4. Moştenitorul să aibă calitatea de donatar 228

2.4. Donaţia să nu fi e scutită de raport 23

3. Persoanele care pot cere raportul donaţiilor 231

4. Modurile de efectuare a raportului 232

4.1. Raportul prin preluare 233

4.2. Raportul prin imputaţie 233

4.3. Raportul în bani 234

5. Raportul datoriilor 235

6. Concluzii 238

Secţiunea a 2-a. Partajul de ascendent 238

1. Noţiune şi cadru legal de reglementare 238

2. Condiţiile de validitate ale împărţelii de ascendent 239

2.1. Condiţii generale 239

2.2. Persoanele care pot face împărţeala de ascendent 240

2.3. Persoanele între care se face împărţeala 240

2.4. Obiectul partajului de ascendent 241

3. Forme de efectuare a împărţelii 242

4. Efectele partajului de ascendent 243

5. Desfiinţarea împărţelii de ascendent 244

6. Concluzii

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-678-571-6
Titlul cartii: Noutati legislative in materia succesiunilor introduse prin Noul Cod civil
Autor (i):: Maria Marieta Soreata
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 28 August 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 272

by Admin 2013, 25 Sep 2013

Solutia legislativa din noul Cod mentine, in principiu, regulile fundamentale care s-au conturat in timp, consacrate si in Codul civil de la 1864. Elementele de noutate sunt menite, pe de o parte, sa sporeasca eficienta practica concreta a reglementarii, iar, pe de alta parte, sa protejeze interesele mostenitorilor si ale tertilor ce pot fi afectati de efectele transmisiunii succesorale, ale modului de exercitare a dreptului de optiune sau de partajare a masei succe­sorale.