Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Codul civil adnotat - volumul III [Art 535-952 Despre bunuri]

Code: 978-606-678-586-0 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

1. Într-un prim înţeles, termenul „bun” desemnează orice lucru cu privire la care pot exista drepturi (şi obligaţii) patrimoniale. Într-un al doilea înţeles – mai larg –, termenul „bun” desemnează orice element al activului patrimonial al unei persoane; cu alte cuvinte, „bunul” – în sens larg – se referă nu numai la lucruri, ci şi la drepturile privitoare la acele lucruri (M.I. Eremia, în Tratat de drept civil, 1967, p. 209).

2. Bunul, în sens restrâns, reprezintă valoarea economică ce este utilă pentru satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale omului şi care este susceptibilă de apropriere (însuşire) sub forma drepturilor patrimoniale (G. Boroi, p. 97).

3. Bunurile se clasifică în următoarele categorii:

1) după criteriul stabilităţii aşezării lor, determinată de natura bunului ori calificarea dată de lege: a) mobile şi b) imobile;

2) după cum sunt aflate sau nu în comerţ: a) aflate în circuitul civil şi b) scoase din circuitul civil;

3) după modul de determinare: a) determinate individual şi b) determinate generic

4) după criteriul posibilităţii de a fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii: a) fungibile şi b) nefungibile;

5) după criteriul caracterului lucrului de a face obiectul folosinţei repetate sau de a-şi pierde fiinţa la prima lui întrebuinţare: a) consumptibile şi b) neconsumptibile;

6) după cum sunt sau nu susceptibile de a produce fructe: a) frugifere şi b) nefrugifere;

7) după cum existenţa bunului este materială sau abstractă: a) corporale şi b) incorporale;

8) după cum pot fi sau nu împărţite: a) divizibile şi b)indivizibile;

9) după corelaţia dintre ele: a) principale şi b) accesorii;

10)după criteriul domenialităţii: a) din domeniul public şi b) din domeniul privat;

11)după cum sunt sau nu susceptibile de urmă- rire silită: a) sesizabile şi b) insesizabile;

12) în regim matrimonial: a) comune şi b) proprii;

13) în funcţie de rolul lor în procesul de producţie: mijloace fixe, mijloace circulante, produse şi fonduri băneşti

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-586-0
Titlul cartii: Codul civil adnotat - volumul III [Art 535-952 Despre bunuri]
Autor (i):: Mona-Maria Pivniceru, Pavel Perju, Georgeta Protea, Claudia Susanu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 28 August 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 944
Price: 100.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Tabla de materii

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general

Capitolul I. Despre bunuri în general

Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor

Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor 

Capitolul II. Drepturile reale în general

Titlul II. Proprietatea privată

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului de proprietate privată

Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată

Capitolul II. Accesiunea

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală

Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artificială

§1. Dispoziţii comune

§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia

§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia

§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia

§5. Înţelesul unor termeni

§6. Dispoziţii speciale

Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

Secţiunea 1. Limite legale

§1. Dispoziţii comune

§2. Folosirea apelor

§3. Picătura streşinii

§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii

§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului 6

§6. Dreptul de trecere

§7. Alte limite legale

Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale

Secţiunea a 3-a. Limite judiciare

Capitolul IV. Proprietatea comună

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită

Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată

§1. Dispoziţii comune

§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente

I. Părţile comune

II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor

III. Asociaţia de proprietari

§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune

Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie

Secţiunea a 5-a. Partajul

Capitolul V. Proprietatea periodică

Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată

Capitolul I. Superficia

Capitolul II. Uzufructul

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§3. Dispoziţii speciale

Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului

Capitolul III. Uzul şi abitaţia

Capitolul IV. Servituţile

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor

Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor

Titlul IV. Fiducia

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Formele de administrare

Secţiunea 1. Administrarea simplă

Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină

Capitolul III. Regimul juridic al administrării

Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului în raporturile cu terţii

Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare

Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea

Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure

Secţiunea a 6-a. Repartiţia profiturilor şi a pierderilor

Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală

Capitolul IV. Încetarea administrării

Secţiunea 1. Cauzele de încetare

Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor

Titlul VI. Proprietatea publică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare

Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune

Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit

Titlul VII. Cartea funciară

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice

Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară

Titlul VIII. Posesia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Viciile posesiei

Capitolul III. Efectele posesiei

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară

Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă

Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea

Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credinţă

Capitolul IV. Acţiunile posesorii

Index

ISBN: 978-606-678-586-0
Titlul cartii: Codul civil adnotat - volumul III [Art 535-952 Despre bunuri]
Autor (i):: Mona-Maria Pivniceru, Pavel Perju, Georgeta Protea, Claudia Susanu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 28 August 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 944

by Admin 2013, 24 Sep 2013

Volumul de fata, al treilea dintr-o ampla serie dedicata noului Cod civil, cuprinde articolele 535-952 din Cartea a III-a, consacrata materiei bunurilor. Noua reglementare nu schimba radical structura conceptuala a vechiului cod in materia drepturilor reale principale, adaptand dispozitiile Cartii II („Despre bunuri si despre osebitele modificari ale proprietatii”) din Codul civil din 1864 exigentelor prezentului, astfel cum au fost acestea conturate in doctrina si jurisprudenta aferente vechiului cod.