Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Litigii de munca referitoare la salariatii din sistemul bugetar | Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe anul 2012

Code: 978-606-678-670-6 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I. Încheierea, executarea,

modificarea şi suspendarea contractului

individual de muncă

1. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă. Revocare dintr‑o funcţie de conducere în care salariatul a fost numit temporar, până la ocuparea aces ‑ teia prin concurs. Delimitare faţă de situaţia delegării

C. muncii, art. 41, art. 43, art. 48

Decizia prin care salariata a fost numită în funcţia de şef serviciu până la ocuparea postului prin concurs sau examen reprezintă o modificare, fie şi temporară, a funcţiei şi drepturi ‑ lor salariale ale salariatului.

Nu este vorba de clasica delegare, prevăzută de art. 43 C. muncii în varianta anterioară republicării, deoarece dispoziţia legală menţionată se referă exclusiv la locul muncii, acesta putând fi modificat de către angajator unilateral, în condiţiile legii, dar nici de o situaţie excepţională în condiţiile art. 48 C. muncii, potrivit căruia angajatorul poate modifica tempo ‑ rar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului şi, în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii, deoarece nu s‑a făcut dovada existenţei acestor situaţii de excepţie.

Faptul că salariata nu a promovat un concurs pentru funcţia de conducere nu dă dreptul angajatorului să modifice unilateral raporturile juridice de muncă şi să dispună revenirea reclamantei pe postul anterior de execuţie, în condiţiile în care numirea în funcţia de conducere s‑a dispus pe o perioadă determinabilă, până la ocuparea postului prin concurs. Termenul respectiv nu se împlinise la data emiterii deciziei de revocare şi nici la data organizării concursului, deoarece în urma acestuia nu s‑a reuşit ocuparea postului.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-670-6
Titlul cartii: Litigii de munca referitoare la salariatii din sistemul bugetar | Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe anul 2012
Autor (i):: Petronela-Iulia Nitu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 19 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 384
Price: 39.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă

1. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă. Revocare dintr‑o funcţie de conducere în care salariatul a fost numit temporar, până la ocuparea acesteia prin concurs. Delimitare faţă de situaţia delegării

2. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă. Felul muncii

3. Obligaţie de reintegrare. Puterea de lucru judecat a hotărârii irevocabile a instanţei

4. Contract individual de muncă pe durată determinată. Prelungirea acestuia. Încheierea succesivă a unor astfel de contracte de către salariaţii din sectorul bugetar

5. Contestaţie împotriva calificativului acordat la evaluarea anuală a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

6. Contract de management asimilat contractului individual de muncă, prin dispoziţiile art. III alin. (7) din O.U.G. nr. 37/2009. Consecinţa lipsei semnăturii angajatului de pe actul adiţional prin care îi este modificat contractul individual de muncă

Capitolul al II‑lea. Încetarea contractului individual de muncă

7. Contract individual de muncă. Încetare de drept

8. Demisia salariatului. Termenul de preaviz în cazul demisiei

9. Imposibilitatea instanţei de a se substitui atribuţiilor angajatorului privind managementul instituţiei

10. Obligaţia angajatorului de a se încadra în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate. Caracterul obligatoriu al dispoziţiilor O.U.G. nr. 63/2010

11. Concediere colectivă. Stabilirea efectivă a numărului de salariaţi concediaţi colectiv

12. Concediere ce nu ţine de persoana salariatului. Imposibilitatea aplicării criteriilor de selecţie

13. Reorganizare instituţii publice. Modalităţile reorganizării unor autorităţi şi instituţii publice. Centre regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 1 din O.U.G. nr. 1/2010

14. Concediere colectivă. Salariaţi din instituţiile publice

15. Concediere colectivă. Enumerarea generică a criteriilor de prioritate la concediere, fără menţionarea, în concret, a criteriului avut în vedere în ceea ce‑l priveşte pe salariat. Caracterul de post unic al locului de muncă al salariatului concediat

16. Concediere colectivă. Salarii compensatorii prevăzute de contractul colectiv de muncă la nivel de unitate

17. Decizie de concediere. Interdicţia concedierii salariaţilor pe durata exercitării unei funcţii eligibile într‑un organism sindical

18. Condiţiile în care sindicatul dintr‑o instituţie din sectorul bugetar poate exercita apărarea drepturilor membrilor săi, ce decurg din raporturile de muncă, inclusiv prin formularea unor acţiuni în instanţă, în numele acestora

Capitolul al III‑lea. Salarizarea. Alte drepturi băneşti

19. Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi‑au schimbat regimul de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009. Reducerea temporară a drepturilor salariale, în temeiul Legii nr. 118/2010

20. Salarizarea personalului din instituţiile publice care lucrează în cadrul proiectelor finanţate din fonduri structurale, după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009. Obligativitatea reîncadrării tuturor salariaţilor

21. Muncă suplimentară. Imposibilitatea compensării cu timp liber corespunzător. Compensaţia bănească în cazul cadrelor militare

22. Acordare indemnizaţie cu ocazia ieşirii la pensie a angajatului. Sistarea acordării acesteia

23. Remunerarea persoanelor numite în temeiul unui contract de management

24. Acordarea pentru anul 2010 a ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006

25. Sporul lunar de dificultate cuvenit salariaţilor instituţiilor publice implicaţi în mod direct în aplicarea legii fondului funciar

26. Capacitatea procesuală de folosinţă şi, implicit, calitatea procesuală pasivă a Primarului unităţii administrativ‑teritoriale (municipiu, oraş, comună) şi a Consiliului local al acesteia, în conflictele de muncă având ca obiect drepturi salariale cuvenite cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de stat

27. Neplata sau întârzierea acordării drepturilor cuvenite angajaţilor unei autorităţi publice, ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractul individual de muncă. Lipsa fondurilor necesare plăţii

Capitolul al IV‑lea. Răspunderea disciplinară

28. Concediere disciplinară. Refuzul salariatului de a semna fişa postului. Consecinţe

29. Concediere disciplinară. Sancţiune aplicată pentru fapte săvârşite în perioada în care salariatul ocupa o altă funcţie

30. Sancţiune disciplinară. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară

31. Părăsirea locului de muncă. Stabilirea unui program de lucru flexibil, care permite prezenţa salariatului la cursuri de formare profesională

32. Sancţiunea reducerii salariului de bază şi a indemnizaţiei de conducere pe o durată de 3 luni cu 10%. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară. Înlăturarea apărărilor salariatului ______293X Litigii de muncă referitoare la salariaţii din sistemul bugetar 33. Abatere disciplinară. Comunicarea costurilor de producţie de către salariat, în lipsa unui mandat expres sau ordin de serviciu în acest sens. Stabilirea făptuitorului

34. Concediere disciplinară a cadrului didactic, dispusă cu încălcarea interdicţiei instituite prin dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. a) C. muncii. Prezumţie de veridicitate a certificatelor medicale

Capitolul al V‑lea. Răspunderea patrimonială

35. Răspunderea patrimonială a salariatului. Restituire cu întârziere a sumelor nedatorate. Stabilirea penalităţilor

36. Obligaţie de restituire. Condiţii. Activitate didactică salarizată în regim de plată cu ora, peste limita permisă de lege

37. Condiţiile răspunderii patrimoniale a salariatului. Pagubă produsă de mai mulţi autori. Răspundere conjunctă

38. Gestionar. Prezumţia de culpă instituită de art. 25 din Legea nr. 22/1969

39. Lipsa calităţii procesuale active a primăriei unei unităţi administrativ‑teritoriale (municipiu, oraş, comună) în conflictele de muncă având ca obiect restituirea sumelor încasate nelegal de către angajaţii acestei instituţii

40. Plata lucrului nedatorat. Exonerarea, prin act normativ (Legea nr. 84/2012), de obligaţia de restituire a sumelor nedatorate încasate de personalul din sectorul bugetar, pentru recuperarea cărora angajatorii au emis decizii de impunere

41. Diferenţa de tratament juridic dintre răspunderea patrimonială şi răspunderea disciplinară a salariatului. Necesitatea dovedirii separate a existenţei fiecărui element al răspunderii patrimoniale

Index

ISBN: 978-606-678-670-6
Titlul cartii: Litigii de munca referitoare la salariatii din sistemul bugetar | Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe anul 2012
Autor (i):: Petronela-Iulia Nitu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 19 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 384

by Admin 2013, 20 Jun 2013

Lucrarea de fata reprezinta o sinteza a practicii judiciare a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, ce cuprinde cele mai relevante decizii pronuntate in anul 2012 in materia litigiilor de munca referitoare la angajatii din domeniul bugetar, avand ca scop sa evidentieze specificul raporturilor de munca din sectorul public si al regulilor aplicabile relatiilor individuale si colective care se nasc intre salariati si patronat. Sunt avute in vedere diferite categorii de salariati din sectorul public: cadre didactice si militare, personal silvic, salariati implicati in aplicarea fondului funciar, personal platit din fonduri publice, personal cu functii de conducere sau care exercita functii sindicale.