Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Comentariile Codului civil | Liberalitatile. Testamentul. Rezerva succesorala [Reductiunea liberalitatilor excesive]

Code: 978-606-522-920-4 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

4. Donaţia. Noţiune. Caractere. Efecte. Donaţia este definită de art.985 NCC ca fiind acel contract prin care o persoană, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea altei persoane, numită donatar, dispoziţia fiind făcută cu intenţia de gratificare a donatarului.

Donaţia produce efecte de la momentul încheierii actului, în timpul vieţii donatorului, spre deosebire de legat, care produce efecte doar de la data morţii testatorului.

Ca varietate a contractelor cu titlu gratuit, contractul de donaţie realizează trecerea unor valori dintr‑un patrimoniu în altul, fără echi‑ valent, donatorul urmărind, în principal, gratificarea donatarului prin diminuarea ireversibilă a patrimoniului său.

Donaţia este un contract întrucât presupune consimţământul ambelor părţi – donatorul şi donatarul.

Contractul de donaţie este un contract unilateral (dă naştere la obligaţii numai în sarcina donatorului), irevocabil (nu poate fi retractat printr‑o manifestare în sens contrar, conform art. 1015 NCC), solemn [obligatoriu trebuie să îmbrace forma autentică ad validitatem, con‑ form art. 1011 alin.(1) NCC, excepţiile de la forma autentică a donaţieifiind cele expres prevăzute de art. 1011 alin. (2) NCC, şi anume: darul manual, donaţia indirectă, donaţia deghizată, translativ de propri‑ etate (la data încheierii contractului proprietatea asupra bunului obiect al donaţiei se transmite de la donator la donatar), cu titlu gratuit (dona‑ torul nu urmăreşte să obţină nimic în schimb, intenţia sa este aceea de a gratifica donatarul; gratuitatea este de esenţa contractului de donaţie).

Lipsa formei autentice a contractului de donaţie, în afara situaţiilor de excepţie reglementate de art. 1011 alin. (2) NCC, este sancţionată cu nulitatea absolută a donaţiei, prevăzută de art. 1247 NCC, nulitate care nu poate fi acoperită prin confirmare.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-920-4
Titlul cartii: Comentariile Codului civil | Liberalitatile. Testamentul. Rezerva succesorala [Reductiunea liberalitatilor excesive]
Autor (i):: Gabriela Cristina Frentiu
Autor | Autori: Gabriela Cristina Frentiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 10 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 288
Price: 33.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS

Titlul I. Regimul juridic al liberalităţilor

Partea I. Comentarii

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind liberalităţile

Secţiunea a 2‑a. Capacitatea în materie de liberalităţi

Secţiunea a 3‑a. Substituţiile fideicomisare

Secţiunea a 4‑a. Liberalităţile reziduale

Secţiunea a 5‑a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor

Secţiunea a 6‑a. Dispoziţii speciale

Partea a II‑a. Reglementare şi jurisprudenţă

Art. 984. Noţiune şi categorii

Art. 985. Donaţia

Jurisprudenţă

Art. 986. Legatul

Art. 987. Capacitatea de folosinţă

Jurisprudenţă

Art. 988. Lipsa capacităţii depline de exerciţiu a dispunătorului

Jurisprudenţă

Art. 989. Desemnarea beneficiarului liberalităţii

Art. 990. Incapacităţile speciale

Jurisprudenţă

Art. 991. Incapacităţile speciale în materia legatelor

Art. 992. Simulaţia

Jurisprudenţă

Art. 993. Noţiune

Jurisprudenţă

Art. 994. Substituţia fideicomisară

Art. 995. Efectele cu privire la bunuri

Art. 996. Drepturile substituitului

Art. 997. Garanţiile şi asigurările

Art. 998. Imputarea sarcinii asupra cotităţii disponibile

Jurisprudenţă

Art. 999. Acceptarea donaţiei după decesul dispunătorului

Art. 1.000. Ineficacitatea substituţiei

Art. 1.001. Noţiune

Jurisprudenţă

Art. 1.002. Dreptul de dispoziţie al instituitului

Art. 1.003. Interdicţia de a dispune cu titlu gratuit

Art. 1.004. Independenţa patrimonială a instituitului

Art. 1.005. Aplicarea regulilor substituţiei fideicomisare_

Art. 1.006. Domeniul de aplicare

Art. 1.007. Soluţionarea cererii de revizuire

Art. 1.008. Înlăturarea efectelor revizuirii

Art. 1.009. Clauzele considerate nescrise

Art. 1.010. Confirmarea liberalităţilor

Titlul II. Testamentul

Partea I. Comentarii

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2‑a. Formele testamentului

§ 1. Consideraţii generale

§ 2. Testamentul olograf

§ 3. Testamentul autentic

§ 4. Testamentele privilegiate

§ 5. Testamentul sumelor şi valorilor depozitate

§ 6. Conversiunea formei testamentare

Secţiunea a 3‑a. Revocarea voluntară a testamentului

Secţiunea a 4‑a. Legatul

§ 1. Categorii de legate

§ 2. Efectele legatelor

§ 3. Ineficacitatea legatelor

Secţiunea a 5‑a. Dezmoştenirea

Secţiunea a 6‑a. Execuţiunea testamentară

Partea a II‑a. Reglementare şi jurisprudenţă

Art. 1.034. Noţiune

Jurisprudenţă

Art. 1.035. Conţinutul testamentului

Jurisprudenţă

Art. 1.036. Testamentul reciproc

Jurisprudenţă

Art. 1.037. Proba testamentului

Jurisprudenţă

Art. 1.038. Consimţământul testatorului

Jurisprudenţă

Art. 1.039. Interpretarea testamentului_

Jurisprudenţă

Art. 1.040. Formele testamentului ordinar

Art. 1.041. Testamentul olograf

Jurisprudenţă

Art. 1.042. Deschiderea testamentului olograf

Art. 1.043. Testamentul autentic

Jurisprudenţă

Art. 1.044. Întocmirea testamentului autentic

Art. 1.045. Autentificarea în situaţii particulare

Art. 1.046. Înregistrarea testamentului autentic

Art. 1.047. Testamentele privilegiate

Art. 1.048. Caducitatea testamentelor privilegiate

Art. 1.049. Testamentul sumelor şi valorilor depozitate

Art. 1.050. Conversiunea formei testamentare

Art. 1.051. Revocarea voluntară expresă

Jurisprudenţă

Art. 1.052. Revocarea voluntară tacită

Jurisprudenţă

Art. 1.053. Retractarea revocării

Jurisprudenţă

Art. 1.054. Clasificarea legatelor

Jurisprudenţă

Art. 1.055. Legatul universal

Jurisprudenţă

Art. 1.056. Legatul cu titlu universal

Art. 1.057. Legatul cu titlu particular

Art. 1.058. Fructele bunurilor ce constituie obiectul legatului

Art. 1.059. Drepturile legatarului cu titlu particular

Jurisprudenţă

Art. 1.060. Sarcina excesivă a legatului cu titlu particular

Art. 1.061. Accesoriile bunului care constituie obiectul unui legat cu titlu particular

Art. 1.062. Legatul rentei viagere sau al unei creanţe de întreţinere

Art. 1.063. Legatul alternativ

Art. 1.064. Legatul bunului altuia

Jurisprudenţă

Art. 1.065. Legatul conjunctiv

Art. 1.066. Cheltuielile predării legatului

Art. 1.067. Dreptul de preferinţă al creditorilor moştenirii faţă de legatari

Art. 1.068. Revocarea voluntară a legatului

Jurisprudenţă

Art. 1.069. Revocarea judecătorească

Jurisprudenţă

Art. 1.070. Termenul de prescripţie

Art. 1.071. Caducitatea legatului

Jurisprudenţă

Art. 1.072. Destinaţia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace

Art. 1.073. Regimul legatului‑sarcină

Art. 1.074. Noţiune

Jurisprudenţă

Art. 1.075. Efectele

Art. 1.076. Nulitatea

Art. 1.077. Desemnarea şi misiunea executorului

Art. 1.078. Capacitatea executorului

Art. 1.079. Dreptul de administrare

Art. 1.080. Puterile executorului

Art. 1.081. Transmiterea execuţiunii

Art. 1.082. Obligaţia de a da socoteală şi răspunderea executorului

Art. 1.083. Remuneraţia executorului

Art. 1.084. Suportarea cheltuielilor

Art. 1.085. Încetarea execuţiunii

Titlul III. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive

Partea I. Comentarii

Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă

Secţiunea a 2‑a. Reducţiunea liberalităţilor excesive

Partea a II‑a. Reglementare şi jurisprudenţă

Art. 1.086. Noţiunea de rezervă succesorală

Art. 1.087. Moştenitorii rezervatari

Jurisprudenţa

Art. 1.088. Întinderea rezervei succesorale

Art. 1.089. Noţiunea de cotitate disponibilă

Art. 1.090. Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor

Jurisprudenţă

Art. 1.091. Stabilirea rezervei succesorale şi a cotităţii disponibile

Jurisprudenţă

Art. 1.092. Modul de operare

Jurisprudenţă

Art. 1.093. Persoanele care pot cere reducţiunea

Jurisprudenţă

Art. 1.094. Căile de realizare a reducţiunii

Jurisprudenţă

Art. 1.095. Termenul de prescripţie

Jurisprudenţă

Art. 1.096. Ordinea reducţiunii

Art. 1.097. Efectele reducţiunii

Art. 1.098. Reducţiunea unor liberalităţi speciale

Jurisprudenţă

Art. 1.099. Imputarea liberalităţilor

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-522-920-4
Titlul cartii: Comentariile Codului civil | Liberalitatile. Testamentul. Rezerva succesorala [Reductiunea liberalitatilor excesive]
Autor (i):: Gabriela Cristina Frentiu
Autor | Autori: Gabriela Cristina Frentiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 10 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 288

by Admin 2013, 11 Jun 2013

Lucrarea ofera o analiza actuala a institutiei liberalitatilor, cu privire speciala asupra testamentului. Abordarea teoretica, din perspectiva schimbarilor aduse prin intrarea in vigoare a noului Cod civil, este intarita de solutiile oferite de practica judiciara in materie, valabile si potrivit dispozitiilor actuale, si are in vedere aspecte referitoare la incapacitatile speciale in materia legatelor si la simulatie, institutia substitutiei fideicomisare, permisa de noua reglementare, diferitele tipuri de testamente, dispozitiile pe care le poate cuprinde un testament, conditiile de revocare a acestuia, proba testamentului si modalitatile sale de interpretare. De asemenea, sunt examinate problemele executiunii testamentare, precum si cele privind materia rezervei succesorale si a cotitatii disponibile, punandu-se accent pe sanctiunea care intervine in cazul incalcarii rezervei succesorale, si anume reductiunea liberalitatilor excesive.