Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

EXAMEN BAROU. Drept Civil. SUBIECTE date la proba scrisa a examenului din 17 Octombrie 2012. Proba pentru STAGIARI

Data: 2012-10-19

Publicăm subiectele şi baremele la proba scrisă din ziua de Miercuri, 17 octombrie 2012 susţinută la disciplina: Drept Civil

 

STAGIARI - Drept civil
 
Subiecte teoretice:
 
1. Acţiunea oblică – noţiune, exemple de situaţii în care se poate exercita, domeniul de aplicare, condiţiile intentării acţiunii, efecte. 3 p.
 
2. Încetarea locaţiunii de drept comun prin denunţarea unilaterală, prin expirarea termenului (inclusiv problema tacitei relocaţiuni) şi prin pieirea lucrului închiriat. 3 p.
 
 
Speta 1. (2 p.)
 
La 10 septembrie 2007, prin procură autentică, A l-a împuternicit pe R să încheie în numele şi pe seama lui A două contracte de vânzare-cumpărare: prin primul să-i vândă terenul din localitatea X cu preţul de cel puţin 80.000 de lei, iar prin cel de-al doilea să-i cumpere un apartament cu trei camere în Bucureşti, în schimbul unui preţ de cel mult 100.000 de lei, puterile lui R fiind limitate exclusiv la încheierea celor două contracte. R a primit de la A procura şi suma de 20.000 de lei. 
La 10 noiembrie 2007, R a vândut, în numele lui A, terenul din localitatea X cu un preţ de 80.000 de lei lui B. După 5 zile de la încheierea contractului, R l-a informat pe A (plecat între timp în Italia, la lucru, pentru o perioadă de cel puţin zece luni) cu privire la contractul încheiat cu B, iar A i-a solicitat să continue să caute un apartament cu trei camere în Bucureşti.
La 15 martie 2008, A, aflat încă în Italia, i-a notificat lui R în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, să nu-i mai cumpere apartamentul cu trei camere în Bucureşti pentru că a aflat că apartamentele se vor ieftini în mod substanţial şi a menţionat, prin notificarea trimisă, că îi revocă lui R mandatul, urmând ca procura să-i fie restituită lui A în Italia în termen de 30 de zile. Notificarea lui A a fost primită de R la 18 martie 2008.
La 25 martie 2008, folosind procura pe care nu i-a trimis-o lui A, R a cumpărat în numele lui A un apartament cu trei camere în Bucureşti, în schimbul unui preţ de 100.000 de lei, de la C, cu care se afla de mai mult timp în negocieri. Mai mult decât atât, folosindu-se de aceeaşi procură, R a închiriat, în numele lui A, acelaşi apartament lui D, pentru o perioadă de un an. Înainte de semnarea contractului de închiriere, R i-a prezentat procura lui D şi, deşi nu l-a informat cu privire la revocarea mandatului, amândoi au căzut de acord că de vreme ce R a fost împuternicit să cumpere apartamentul (vânzarea fiind act de dispoziţie), cu atât mai mult este împuternicit să îl închirieze (închirierea fiind act de administrare).
Revenit din Italia şi luând cunoştinţă de cele întâmplate, A vă solicită o consultaţie juridică în cadrul căreia urmează să răspundeţi, motivat, la următoarele probleme: 
 
1. Luând în considerare faptul că acceptarea ofertei de mandat (ofertă materializată în procura autentică, act juridic unilateral ce exprimă doar voinţa lui A) nu s-a făcut în formă autentică şi că obiectul contractului de vânzare-cumpărare l-a reprezentat (şi) un teren, precizaţi dacă este valabil, din punct de vedere al formei, contractul de vânzare-cumpărare încheiat la 10 noiembrie 2007; 
2. Arătaţi dacă este valabil contractul de vânzare-cumpărare încheiat la 25 martie 2008; 
3. Arătaţi dacă A este ţinut să respecte contractul de închiriere încheiat de către R cu D; 
4. Pentru cele două contracte încheiate după revocarea procurii, R va fi ţinut să răspundă faţă de A în temeiul regulilor răspunderii civile contractuale (adică în temeiul contractului de mandat) sau în temeiul regulilor răspunderii civile delictuale?
 
 
Speta 2 (2p).
 
Reclamantul X, fiu al defunctului D, a intentat o acţiune împotriva pârâţilor Y şi Z solicitând instanţei să constate că întreaga masă succesorală i se cuvine lui, în calitate de descendent, întrucât, deşi tatăl său a întocmit un testament autentic în favoarea pârâţilor pe care i-a instituit legatari universali, ulterior a distrus în mod voluntar acel testament prin ruperea lui în bucăţi. Reclamantul a considerat că ruperea în bucăţi a acelui testament de către D, în prezenţa lui X,Y şi Z, reprezintă un caz de revocare voluntară tacită.
În subsidiar, reclamantul a solicitat să se dispună reducţiunea liberalităţii în limitele cotităţii disponibile şi ieşirea din indiviziune.
Reclamantul X, care a intentat acţiunea fără a consulta un avocat, vă solicită o consultaţie juridică în cadrul căreia urmează să răspundeţi la următoarele probleme:
 
1. Pot exista doi legatari universali? Motivati.
2. Care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la capătul principal şi la capătul subsidiar de cerere?
3. Independent de acţiunea formulată, dacă X ar fi venit la moştenire doar în concurs cu S, soţia supravieţuitoare a lui D, ambii fiind moştenitori legali, S ar fi avut, pe lângă cota sa legală, şi dreptul special asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice?
 
 
 
DREPT CIVIL
(STAGIARI)
BAREM DE CORECTARE
 
1) Acţiunea oblică – noţiune, exemple de situaţii în care se poate exercita, domeniul de aplicare, condiţiile intentării acţiunii, efectele produse. 3 puncte
a) Noţiune - 0,25 puncte
b) Indicarea cel puţin a unui exemplu corect în care acţiunea oblică se poate exercita - 0,25puncte
c) Creditorul poate exercita acţiuni cu privire la drepturi existente în patrimoniul debitorului – 0,25 puncte
d) Creditorul nu se poate substitui debitorului în administrarea patrimoniului acestuia – 0,25 puncte 
e) Creditorul nu poate intenta acele acţiuni care au un caracter exclusiv personal – 0,25 puncte
f) Exemple de acţiuni care au un caracter exclusiv personal - 0,25 puncte
g) Debitorul să fie inactiv – 0,25 puncte
h) Creditorul să aibă un interes serios şi legitim – 0,25 puncte
i) Creanţa pe care o are creditorul să fie certă, lichidă şi exigibilă – 0,25 puncte
j) Opunerea de către pârât a apărărilor pe care poate să le opună debitorului – 0,25 puncte
k) Readucerea dreptului în patrimoniul debitorului - 0,25 puncte. 
l) Acţiunea profită tuturor creditorilor, nu numai reclamantului. Avantajele promovării acţiunii directe – 0,25 puncte
 
 
2) Încetarea locaţiunii de drept comun prin denunţarea unilaterală, prin expirarea termenului (inclusiv problema tacitei relocaţiuni) şi prin pieirea lucrului închiriat. 3 puncte
 
Denunţarea unilaterală
a) Părţile sau legea nu au determinat durata locaţiunii-0,25 puncte 
b) Noţiunea termenului de preaviz şi scopul acestuia - 0,25 puncte 
c) Noţiunea de „concediu”-0,25 puncte
d) Forma în care se denunţă unilateral contractul de locaţiune-0,25
 
Expirarea termenului
e) La expirarea termenului locaţiunea încetează de drept - 0,25 puncte
f) Condiţiile pentru a opera tacita relocaţiune - 0,25 puncte
g) Tacita relocaţiune operează un nou contract de locaţiune şi trebuie îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru încheierea contractului - 0,25 puncte
h) Tacita relocaţiune poate fi împiedicată prin anunţarea concediului, dar fără respectarea termenului de preaviz-0,25 puncte
i) Comparaţie între noul contractul şi vechiul contract de locaţiune (termen, garanţii)-0,25 puncte
Pieirea lucrului închiriat
j) Dacă pierirea este totală contractul este desfăcut de drept - 0,25 puncte
k) Situaţia în care pieirea s-a produs din culpă şi cea în care pierea s-a produs fortuit - 0,25 puncte
l) Ipoteza în care pieirea este parţială-0,25 puncte
 
 
Speta 1 – 2 puncte.
 
1. Luând în considerare faptul că acceptarea ofertei de mandat (ofertă materializată în procura autentică, act juridic unilateral ce exprimă doar voinţa lui A) nu s-a făcut în formă autentică şi că obiectul contractului de vânzare-cumpărare l-a reprezentat (şi) un teren, precizaţi dacă este valabil, din punct de vedere al formei, contractul de vânzare-cumpărare încheiat la 10 noiembrie 2007;
 Din această perspectivă, contractul este valabil întrucât acceptarea ofertei de mandat poate fi tacită, inclusiv în cazul mandatului autentic, rezultând din executarea mandatului de către mandatar (0,50p).
 
2. Arătaţi dacă este valabil contractul de vânzare-cumpărare încheiat la 25 martie 2008; 
În această ipoteză ne aflăm în situaţia mandatului aparent, în sensul că, deşi mandatul a încetat prin revocare, C a încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu credinţa scuzabilă şi legitimă că R avea puterea de reprezentare a lui A. În acest caz, contractul este valabil şi opozabil lui A (0,50p).
 
3. Arătaţi dacă A este ţinut să respecte contractul de închiriere încheiat de către R cu D; 
A nu este ţinut să respecte contractul de închiriere încheiat cu D, deoarece actele încheiate de mandatar cu depăşirea împuternicirii primite nu obligă pe mandant dacă nu le-a ratificat expres sau tacit (art.1546 C.civ. de la 1864). R a fost împuternicit să încheie doar cele două contracte de vânzare-cumpărare, nu şi pentru a încheia alte acte juridice (cum ar fi contractul de închiriere), iar D a verificat procura şi a constatat că R nu are dreptul să închirieze apartamentul. Nu are nicio importanţă faptul că închirierea este doar un act de administrare, important este faptul că este un act juridic distinct, pentru a cărui încheiere R nu avea împuternicire (0,50p).
 
4. Pentru cele două contracte încheiate după revocarea procurii, R va fi ţinut să răspundă faţă de A în temeiul regulilor răspunderii civile contractuale (adică în temeiul contractului de mandat) sau în temeiul regulilor răspunderii civile delictuale? 
 
R nu poate fi ţinut să răspundă faţă de A în temeiul regulilor ce guvernează contractul de mandat pentru cele două contracte încheiate după revocarea procurii pentru că acel contract de mandat a încetat prin revocare. În condiţiile în care R a fost în culpă (a cunoscut revocarea mandatului), răspunderea lui faţă de A va fi angajată pe teren delictual pentru că în momentul încheierii celor două contracte (respectiv, de vânzare-cumpărare şi de închiriere), între A şi R nu mai existau raporturi contractuale (0,50p).
 
 
 
Speta 2 - 2 puncte.
 
1. Pot exista doi legatari universali? Motivati.
Răspuns afirmativ, pentru că ceea ce interesează este vocaţia la culegerea întregii moşteniri, iar nu culegerea efectivă a întregii moşteniri.(0,50 p)
 
2. Care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la capătul principal şi la capătul subsidiar de cerere?
Capătul principal de cerere se respinge întrucât ruperea în bucăţi a unui testament autentic (în condiţiile în care un exemplar original rămâne în păstrarea notarului public) nu reprezintă un caz de revocare voluntară tacită. (0,50 p)
Capătul subsidiar de cerere se admite, se va dispune reducţiunea liberalităţii excesive (X urmând să primească rezerva de 1/2 din moştenire, iar Y şi Z restul de 1/2 (cotitatea disponibilă), câte 1/4 din moştenire fiecare) şi se va dispune ieşirea din indiviziune, luând în considerare aceste cote. (0,50 p)
 
3. Independent de acţiunea formulată, dacă X ar fi venit la moştenire doar în concurs cu S, soţia supravieţuitoare a lui D, ambii fiind moştenitori legali, S ar fi avut, pe lângă cota sa legală, şi dreptul special asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice?
Dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului, soţul supravieţuitor nu beneficiază de dreptul special asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice, acest drept fiindu-i recunoscut de lege doar dacă vine în concurs cu ascendenţi şi/sau colaterali. (0,50 p)
 
*Notă: prezentul barem cuprinde un total de 10 puncte. Nota 1 se acordă pentru un punctaj mai mic sau egal cu un punct.
 
 
 

 
 

Vezi si cartile utile pentru pregatirea examenului de ADMITERE in BAROU:

 

 
 
 

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie